ПРАВА НА КОПИРАЊЕ

Последна ревизија: 18/05/2024

Ви благодариме за посетата на www.graphicdesign.mk

Правата за копирање на овој веб сајт и материјалите на овој веб сајт (во кој  без ограничување се вклучени текст, компјутерски код, слики, креации, фотографии, музика, аудио материјали, видео материјали, и аудио-визуелни материјали на овој веб сајт) се во сопственост на Graphicdesign.mk

Graphicdesign.mk Ви овозможува општа неексклузивна неотповиклива лиценца за:

  • Да го посетувате овој сајт и да ги прегледувате материјалите на него преку веб браузер на компјутер или на мобилен телефон
  • Да го копирате и складирате овој веб сајт и неговите материјали во привремената меморија на вашиот веб браузер.
  • Да печатите страници од веб сајтот за вешa лична и некомерцијална употреба.

Graphicdesign.mk не Ви доделува никакви други права врзани за овој веб сајт и за материјалите во него. Со други зборови, сите права се задржани.

За избегнување на дилеми, не е дозволено било какво прилагодување, уредување, трансформирање, публикување, објавување, реобјавување дистрибуција, редистрибуција, пренесување или прикажување во јавност на овој веб сајт или на метеријалите во него (во било која форма или медиум) без писмена дозвола од Graphicdesign.mk

Автоматизирано и систематско прибирање на податоци од овој веб сајт строго се забранува.

Можете да побарате дозвола за користење на податоците на овој веб сајт доколку испратите писмена порака до Graphicdesign.mk на адресата [email protected]

Наведените e-mail адреси на овој веб сајт се наменети исклучиво за контакт во врска со нашите производи и услуги. Не е дозволено испраќање на било какви други пораки со промотивни содржини.

Graphicdesign.mk многу сериозно ја разбира заштитата на правата на копирање.

Доколку Graphicdesign.mk открие дека сте ги користеле заштитените материјали во спротивност од оваа лиценца, Graphicdesign.mk може да подигне законски процедури против вас со барање на парична оштета и барање за прекин на користење на овие материјали. Исто така би можеле да бидете приморани да ги платите и судските трошоци.

Доколку откриете било какво користење на материјалите на Graphicdesign.mk кое е во спротивност со горе наведената лиценца, Ве молиме пријавете на следната адреса: [email protected]

Доколку откритете било каква содржина на овој веб сајт за кој сметате дека го нарушува вашите или правата на копирање од трети лица, Ве молиме пријавете на следната адреса: [email protected]

Scroll to Top